KVKK Genel Aydınlatma Metni

KVKK Genel Aydınlatma Metni

Sanikey Seramik Sağlık Gereçleri San.Tic. A.Ş. ve Key Banyo ve Mutfak Ürünleri San.Tic.A.Ş. (ŞİRKETLERİMİZ) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler Şirketlerimizce alınmaktadır.

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Genel Müdürlük binamız ,fabrikalarımız, bağlı birimlerimiz ile alt taşıyıcılarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız tarafından Şirketlerimiz adına alınan kişisel verileriniz için “Veri Sorumluları”  Sanikey Seramik Sağlık Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Key Banyo ve Mutfak Ürünleri San.Tic.Anonim Şirketleri’dir.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketlerimizin Genel Müdürlük ve Fabrika (Dilovası,Kocaeli)

Lokasyonlarında mevcut İş Birimleri, internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız,

Şirketlerimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Şirketlerimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında kişisel verileriniz; İş Başvuru Formu, Belirli/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Tedarikçi Sözleşmesi, Satın alma Sipariş Formu, Sipariş Teklif formu , Bayilik Sözleşmesi, İş başvurusu sırasında Şirketlerimize teslim edilen evrak, İnternet sitesinde yer alan Genel başvuru formu, Staj başvuru formu, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her türlü iletişim kanalları aracılığı, elektronik e-formlar, tesislere giriş öncesinde güvenlik noktasında ibraz edilen T.C. nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ile satış işlemlerinin yürütülmesi, sipariş girişi ,nakliye işlemleri, satış destek işlemleri, (irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası kabulü), muhasebe işlemleri, ürün şikayetleri/iade işlemleri, teknik servis, ihbar ve şikayet hattı kanallarından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, satın alma işlemleri, kargo gönderileri ve çağrı merkezi kanalları, eğitim, seminer, fuar görüşmeleri ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile toplanmaktadır.

Yukarıdaki kapsamda toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketlerimiz tarafından işlenmektedir.

Bu kapsamda  Müşteri kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ,doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere şirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği

Kişisel verileriniz, sözleşmelerinizin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, vergi mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı başta olmak üzere yurt içi mevzuata uyumun sağlanması, otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması,

Şirketlerimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi , tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi için sizlerle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması amacıyla işlenebilmektedir. Şirketlerimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Şirketlerimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Şirketlerimizin insan kaynakları faaliyetleri nedeni ile iletişim kurulan çalışan adaylarına ait kişisel veriler, işe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve diğer insan kaynakları faaliyetleri ve iş başvurusunun herhangi bir sebeple olumsuz sonuçlanması halinde, başka bir pozisyon çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi amacıyla açık rızaları alınmak koşuluyla Şirketlerimiz tarafından işlenebilmektedir.

 

5. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür; 

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması 

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketlerimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketlerimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

 • Şirketlerimizin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine  Kanunun öngördüğü şart ve koşullarda,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, 
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari ve yasal mercilere, 
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo ve lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.